Residència Universitària a Bellvitge. Concurs 2n PREMI

Residència Universitària a Bellvitge. Concurs 2n PREMI

Concurs per a la construcció d’una Residència Universitària al Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge de la Universitat de Barcelona.

Es proposa un model edificatori compacte i continu, que respon a una tipologia d’edifici aïllat, en forma de L. Aquest model es relaciona amb les tipologies més properes d’equipaments i edificis d’habitatges.
La baixa ocupació de la proposta, permet intervenir poc en el territori, minimitzant l’impacte ambiental en el solar i augmentant l’espai destinat a la ciutat.
Pel que fa a la distribució de les habitacions, s’opta per la distribució de passadís central i habitacions a banda i banda per l’optimització de circulacions que això representa i la major compacitat del conjunt. Aquesta compacitat i l’optimització de la
orientació i dels sistemes passius de control energètic fa que sigui un edifici amb un alt grau d’eficiència energètica.