Reforma i ampliació d’edifici destinat a Centre multifuncional a S’Horta

Reforma i ampliació d’edifici destinat a Centre multifuncional a S’Horta

L’encàrrec pretén dotar una petita població del Municipi de Felanitx, d’un espai comú i una sala per a la realització d’activitats socials.
Es treballa sobre una edificació existent que conté elements singulars com són la façana i un espai en volta de pedra situat a la planta baixa, que formen part del Patrimoni històric de la localitat.
La proposta planteja l’aprofitament de l’envolvent de pedra de l’edifici i la redistribució d’espais al seu interior, on es resituen els accessos, i es reformulen les comunicacions verticals.
L’ampliació es planteja en alçada, definint un nou espai a la planta primera que a façana retalla l’edificació existent, amb la intenció de mantenir en la memòria el perfil inicial de la casa existent.
Hi ha una especial atenció a l’ús dels materials, textures, color i entitat tàctil dels mateixos, en relació a la construcció local de tàpia tradicional.