Reforma i Ampliació Camp de Futbol Viladecans
Concurs 1r PREMI

Reforma i Ampliació Camp de Futbol Viladecans
Concurs 1r PREMI

Es prioritza simplificar el flux de públic per tal d’evitar moviments excessius de masses de gent als diferents nivells i afavorir l’evacuació i entrada de persones, de forma que l’entrada principal
es situa a nivell d’una de les dues grades. Aquest aspecte vincula la relació amb el lloc, la topografia i el funcionament de la proposta.

És objectiu del projecte trobar l’equilibri adequat entre la funcionalitat del nou programa i les preexistències, de forma que s’estableixi un diàleg coherent i unitari de tot el conjunt esportiu.

– Integració en l’entorn; l’accés principal des del carrer Ferran i Clua s’integra en l’entorn urbà establint una entrada suau i ascendent a peu pla, al nou vestíbul cobert exterior. L’espai resultant és fluid i generós, aporta una plataforma que obre noves visuals, evita el cul de sac, i resulta un nou espai públic d’estada que aporta qualitat ambiental amb la vegetació proposada.

– Integració volumètrica; la proposta volumètrica resultant pretén integrar-se en el conjunt de les grades existents amb una proposta lleugera, de poca alçada, on domina la horitzontalitat. El resultat és que no es resta importància a la marquesina de l’edifici existent que romandrà com a plataforma única i dominant en tot el conjunt, evidenciant la posició del camp principal de la competició esportiva.

– Projecte unitari; s’estableix un criteri de continuïtat material en tot el conjunt, de forma que el formigó, en aquest cas prefabricat, estableix el vincle amb l’arquitectura existent. Per altra banda, també es planteja un tractament unitari a la façana principal; una tanca metàlꞏlica i vegetal contínua permet establir la continuïtat de tot el conjunt i incorporar també els tancaments de les portes. Aquesta nova façana esdevé un element lleuger superposat a l’existent (per tant sense obra d’enderroc) i afavoreix la ventilació del nou pati creat. Aquest pati inclou la connexió
vertical entre el nou vestíbul i les grades existents, alhora que permet la ventilació i ilꞏluminació natural que es descriu a continuació.