Modificació Puntual del PGOU de Palma – Sector Llevant. Façana Marítima, Palma de Mallorca

Modificació Puntual del PGOU de Palma – Sector Llevant. Façana Marítima, Palma de Mallorca

S’ha interpretat el projecte com un exercici de disciplina geomètrica, relacionada amb la morfologia del pla històric de la ciutat, sobre el qual s’han establert unes regles d’ocupació, tot això amb un traçat regulador dinamitzat per la obliqüitat.

Considerant totes les parcel.les com una unitat, sobre l’espai resultant s’ha definit un espai lliure a la cota de la ciutat i un altre al nivell del passeig marítim. Aquesta secció permet albergar programa d’equipament públic sota rasant adaptant l’edificació a la topografia.

La proposta tracta de generar “espai lliure”, prioritzar els espais de relació i zones verdes per davant dels edificis, valorar els espais intermedis entre les diferents activitats més que les pròpies edificacions; ordenar des del buit, començar al contrari, des dels llocs de trobada.