Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears. Concurs 1r PREMI

Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears. Concurs 1r PREMI

L’edifici havia de centralitzar totes les activitats formatives de l’Institut Balear de Seguretat Pública (IBSP), dirigides a policies locals, bombers i personal d’emergències.

La proposta d’intervenció replanteja l’ordenació viària i d’espai lliure en la totalitat del solar, amb una sèrie de circulacions principals que envolten el nucli verd del conjunt.

Sota rasant es situa el programa de major dimensió per raons d’impacte visual i excessiva extensió en superfície. Per sobre d’aquest, en un ordre menor, la edificació emergent aporta una escala més adequada en un entorn d’edificacions aïllades de petita dimensió.