Habitatge unifamiliar a Monells

Habitatge unifamiliar a Monells

En el límit de el teixit històric de la localitat de Monells al Baix Empordà, es completa una parcel·la existent amb la construcció d’un habitatge unifamiliar. L’ocupació de la parcel·la atén els límits existents de el teixit urbà, consolida els carrers i s’obre a pati interior. Apareix un pati privat, que limita amb el carrer, i compensa l’orientació nord de l’habitatge. La geometria d’una sola planta abraça el solar i allibera el jardí interior. L’adaptació a la topografia existent i la atenuada presència de l’edificació permeten integrar la novetat amb l’existent.

Els materials i sistemes constructius utilitzats són els de el lloc; una coberta trencada de teula ceràmica, revestiments de la color de la terra de l’entorn, terres de formigó polit, i un tancament exterior de fusta reciclada amb grans finestrals abatibles que permeten generar permeabilitat visual amb l’interior a través grans panys de vidre protegits.

L’estratègia energètica inclou una metodologia d’aplicació de criteris sostenibles i cerca en primer terme l’optimització de l’comportament passiu de l’habitatge, disminuint l’impacte mediambiental i la demanda energètica.

Premis:

2015. XII BEAU. Spanish Architecture and Urbanism Biennial. Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Selected Work Obra seleccionada