Edifici de 35 Habitatges a Barcelona

Edifici de 35 Habitatges a Barcelona

L’edificació planteja la nova construcció de 35 habitatges en dos blocs. Tots dos edificis es relacionen, en planta baixa, per un espai públic situat a una cota elevada respecte al carrer.

Els dos volums es disposen sobre un basament de formigó tintat que conté l’aparcament. A partir d’aquesta cota el suport formal serà la ceràmica en forma de diversos elements i aparells d’obra vista. Com a objectiu es planteja resoldre la diversitat de condicionants compositius i constructius amb un únic material. La peça base és el maó perforat, amb format 24×11,5x5cm amb acabat manual de color vermellós i col·locat a sardinell, amb el qual es resol la totalitat de les façanes.

Una envolvent canviant resol la finestra, la protecció solar i la privacitat. Al costat de les obertures es genera una ombra vertical mitjançant la col·locació d’una peça especial que té com a base el mateix maó perforat, amb la variació d’una de les dimensions del motlle, 24x17x5cm. Aquest estriat vertical que va variant d’ubicació aporta percepció de moviment i dinamisme a la imatge de l’edifici. A més, en funció de l’orientació de les diferents obertures i terrasses s’introdueix la peça de gelosia 24,5×11,5×11,5 cm a manera de protecció solar i visual de l’espai exterior.

En la seva façana nord un dels blocs dóna enfront d’una Estació de producció elèctrica de gran dimensió. Conseqüentment es minimitzen les obertures des de la tipologia de l’habitatge i s’introdueix un element expressiu en façana amb la mateixa peça de base, però amb una de les seves cares esmaltada, en tons verds. Això dóna lloc a un “jardí” vertical ceràmic compost per diferents franges verticals, que millora la presència visual d’aquesta façana en l’entorn.

Finalment s’obté una imatge unitària, on mitjançant la variació d’una única peça s’aconsegueixen multiplicitat de situacions i efectes que atorguen singularitat a l’edifici. Resolt amb un sol sistema constructiu basat en l’obra vista, amb un aparell a junta contínua que evidencia el paper no estructural i lliure del mur de tancament.