Centre Esportiu Municipal La Sagrera a Barcelona
Concurs 1r PREMI

Centre Esportiu Municipal La Sagrera a Barcelona
Concurs 1r PREMI

La proposta volumètrica del conjunt pretén establir continuïtat amb el plantejament urbà de l’illa, amb volums alineats a carrer alliberant un interior d’illa com espai buit, públic i d’esbarjo. Es tracta d’alinear una edificació de poca alçada (PB+2) al carrer Bonaventura Gispert, alliberant el màxim espai a la façana sud, ben assolellada, per a la zona de platja solàrium i piscines. S’estableix una distància prudent amb el volum del nou equipament de Camp del Ferro i el bloc d’habitatges existent.

La implantació segueix estrictament les directrius de les bases del concurs en quant a la situació de l’edificació dins dels àmbits edificables donada l’existència de la subestació elèctrica.

Es proposa un Edifici compacte, sostenible, econòmic, funcional, flexible i eficient energèticament. Amb la mínima petjada en la parcel.la per alliberar espai útil exterior.

L’edificació s’adapta a la topografia existent i les diferents plataformes resultants reforcen la independència dels usos principals; àrea piscines, àrea de Pàdel i àrea de Gimnàs.

Un sòcol de material ceràmic s’integra dins la materialitat dominant a l’entorn i serveix de recolzament al prisma lleuger i compacte que conté les sales esportives. Aquesta lleugeresa permet una menor presència volumètrica a l’entorn edificat.

Es produeix l’accés principal des de la cota més alta de la parcel.la, des de l’espai públic de nova creació que comunica amb el nou equipament esportiu de Camp del Ferro. Aquest fet afavoreix la concentració de gent a l’entrada del centre, amb major seguretat vial (per accessos de menors) al no existir tràfic rodat, millor control visual dels accessos i al mateix temps reforçar amb activitat ciutadana un espai que farà les funcions de nova plaça pública dels diferents equipaments. És, des de l’ús com s’aconsegueix obrir el nou equipament al barri.

No hi ha moviment vertical de la gran massa d’usuaris de les piscines, aquests usuaris queden a peu pla de carrer i els abonats pugen a primera o segona planta segons l’ús.

A dintre del Centre esportiu els accessos són generosos i intuïtius, amb una escala per a abonats i un altra que permet l’evacuació directa, plantejades en un sol nucli vertical. Els circuits interns de circulació es preveuen de dimensions adequades i tots ells amb il·luminació natural, inclosos els de la planta baixa a de cota de vestidors.

Es resol el programa en un únic volum, compacte i eficient energèticament, amb els gàlibs pertinents i adequats a l’entorn.

La disposició del programa en alçada garanteix la seva millor il·luminació i ventilació natural donada la seva profunditat (15 m) i una millor regulació climàtica de forma passiva, mitjançant una doble façana con a protecció a sud, que incorpora més o menys presència de vegetació en funció de l’estacionalitat i les necessitats d’ús. La vegetació en àmbits on es desenvolupa l’activitat esportiva és un element molt recomanable, una tendència que condueix a tota una generació de gimnasos biosaludables (llum-ventilació-natura).