Centre Esportiu Municipal Espronceda al barri de Navas a Barcelona
Concurs 1r PREMI

Centre Esportiu Municipal Espronceda al barri de Navas a Barcelona
Concurs 1r PREMI

La proposta volumètrica segueix les condicions definides a les Normes urbanístiques del PGM (clau urbanística 13a) i deixa oberta la possibilitat de que mitjançant Estudi de detall es pugui intervenir en el interior d’illa de forma unitària. La proposta plantejada es obligatòriament coherent en el temps actual i durant el temps que trigarà la volumetria global de l’illa a assolir la morfologia Cerdà, amb una corona edificada i un interior amb coberta enjardinada.

La solució de la Planta Baixa, que finalment és la que estableix la relació de l’usuari amb la ciutat. S’ha prioritzat la permeabilitat i la flexibilitat d’usos, fent possible la simultaneïtat d’usos en un sol àmbit. Per altra banda l’accés a la coberta enjardinada interior, té el seu ús limitat a criteri dels possibles usuaris del centre, de forma que es pretén que sigui visitable però inicialment no formant part de la xarxa d’espais públics urbans. Donada la seva situació en P1 potser podria provocar inconvenients de soroll i privacitat a la resta de veïns de l’illa.

Es resol el programa en un únic volum, compacte i eficient energèticament, amb els gàlibs pertinents i adequats a l’entorn. En el seu interior es valora de forma molt rigorosa desenvolupar les activitats esportives amb les seves alçades pertinents en la totalitat de les seves superfícies: Gimnàstica artística a partir de 6’5 m, 4 m en sales d’activitats esportives i tennis taula i 4 m en sala de tir en arc. En les pistes del PAV3 s’estableix una alçada de pista de 7m lliures. La disposició del programa de totes les sales en sentit Nord-Sud garanteix la seva millor il·luminació natural donada la seva profunditat (25 m) i la regulació climàtica de les mateixes de forma passiva, mitjançant una façana amb comportament climàtic dinàmic, en funció de l’estacionalitat i les necessitats d’ús.