Facultat de Nàutica a Barcelona
Concurs 2n PREMI

Facultat de Nàutica a Barcelona
Concurs 2n PREMI

Un edifici, dos agents. Un buit com a espai principal, organitzat segons dues tipologies diferents superposades, el pati i la pinta.

El model tipològic híbrid s’adapta a les diferents escales de les peces dels dos programes que encaixen de manera eficient amb les dues tipologies distributives, alhora que afavoreix la ventilació i la il·luminació natural de totes elles.

El buit és un espai central però no introvertit, sinó que s’obre a l’exterior. En les plantes inferiors (pati) es relaciona amb la ciutat, el port i el mar a través de l’obertura del gran porxo d’accés. En les plantes superiors (pinta), a través dels patis i terrasses amb vistes a la ciutat.

La planta baixa es disposa a dos nivells connectant-se a les cotes de la ciutat en els seus dos extrems, de manera que l’edifici és accessible des del porxo principal, i alhora permet un segon accés des de l’espai urbà posterior, afavorint un recorregut en el sentit longitudinal. Aquest plec de la planta baixa que respon a les necessitats d’alçada lliure del programa especial del tanc d’aigua inferior fa que la planta soterrani esdevingui una planta semisoterrada i visible des de l’exterior. D’aquesta manera l’edifici es fa també permeable en el seu perímetre des de la cota carrer quedant aquesta peça singular a la vista del vianant, evitant panys cecs sense activitat en planta baixa.

Una volumetria compacta, on el buit té una doble funció: espai identitari i catalitzador energètic. Aquest gran buit conforma un atri-àgora de 4 plantes
d’alçada que constitueix l’espai comú de relació per als diferents usuaris i visitants del centre. La seva configuració facilita també les visions creuades entre les diferents parts fomentant les sinèrgies. Aquest buit interior té la seva pròpia materialitat, amb un cromatisme a base de games de blaus que és també visible des de l’exterior. L’espai blau com a identitat del centre.