Habitatge unifamiliar a Monells

Habitatge unifamiliar a Monells

En el límit del teixit històric de la localitat de Monells al Baix Empordà, es completa una parcel·la existent amb la construcció d’un habitatge unifamiliar. L’ocupació de la parcel·la atén als límits existents del teixit urbà, consolida els carrers i s’obre al pati interior. Apareix un pati privat, que limita amb el carrer, i compensa l’orientació nord de l’habitatge. La geometria d’una sola planta abraça el solar i allibera el jardí interior. L’adaptació a la topografia existent i la atenuada presència de l’edificació permeten integrar la novetat amb l’existent.
Els materials i sistemes constructius utilitzats són els de l’entorn; una coberta trencada de teula ceràmica, arrebossats del color de la terra de l’entorn, terres de formigó polit, i un tancament exterior de fusta reciclada amb grans finestrals abatibles que permeten generar permeabilitat visual.