Biblioteca de l’Estat a Barcelona. Concurs

Biblioteca de l’Estat a Barcelona. Concurs

El programa d’una biblioteca estatal suggeria un edifici relativament baix, fàcilment accessible, que establís un estret contacte amb la ciutat. La volumetria, important, s’havia d’ajustar a l’entorn.

L’edifici permet al nostre judici una continuïtat dimensional, volumètrica i compositiva adequada amb la llarga façana de pòrtics decimonònics del Passeig Picasso, episodi urbà de gran qualitat ambiental.

La gran sala de lectura s’estructura com un únic espai, amb visions horitzontals pautades, completes, tangencials en diagonal; ascendir, descobrir des del hall una sala de llum, sala de llibres, amb dues fonts d’il·luminació natural, des de la façana i la coberta.